Γιάννης Αναστασόπουλος - έγγραφο 5

Έγγραφο Γ.Α.Κ. - μία σελίδα

Έγγραφο 5.

 

Μονοσέλιδη αίτηση του έτους 1852. Πρόκειται για διαβιβαστικό έγγραφο του οικονομικού εφόρου Γόρτυνος προς το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του οποίου υποβάλλει εννέα πρωτόκολλα καταμετρήσεως των επίμαχων γαιών.

Άνω αριστερά, η ημερομηνία συντάξεως του εγγράφου:

Αύξ. Αρ. 1177|
1
Εν Καρυταίνη την 5 9βρίου
[1] 1852|2

Στη δεξιά πλευρά το κείμενο:

Προς|
1
Το επί των Οικον. Υπουργείον|
2
Αποστολή πρωτοκόλλων καταμετρήσε-|
3
ως γαιών.|
4
Διατάξαντες κατ αίτησιν του αξι-|
5
ωματικού της Β. Φάλαγγος Ιωάννου|
6
Αναστασοπούλου την καταμέτρησιν των|
7
κατά το χωρίον Ψάρι εθνικών γαιών,|
8
υποβάλλομεν κατά τα διατεταγμένα|
9
εννέα πρωτόκολλα καταμετρήσεως|
10
ως και την αναφοράν του ειρημένου|
11
αξιωματικού απεκδεχόμενοι την|
12
απόφασιν του Σ υπουργείου|
13
Ευπειθέστατος|
14
Ο οικον. Έφορος Γόρτυνος|
15
Λάμπρος {Κουτσονίκας}|16

 

Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά Β' τόμος, Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας, σελ. 387-406.

===========

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος[1] 9βρίου = Νοεμβρίου.