Γιάννης Αναστασόπουλος - έγγραφο 6

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 6 - 1η σελίδα

Έγγραφο 6.

 

Δισέλιδη αίτηση του Ιωάννη Αναστασόπουλου, έτους 1853, που απευθύνεται προς το οικονομικών υπουργείο, και ειδικότερα στον υπουργό των οικονομικών, για το ίδιο θέμα.

Άνω αριστερά, η ημερομηνία συντάξεως της αιτήσεως:

Την {δυσανάγνωστο}Απριλίου 1853|
1
Ψάρι|2

Στη δεξιά πλευρά το κείμενο:

Προς το Β. επί των οικονομικών|
1
υπουργείον|
2
είμαι κάτοικος του χωριού Ψάρι το Δή-|
3
μου Ηραίας της Γόρτυνος, υπηρέτησα|
4
στρατιωτικώς το έθνος κύριε υπουργέ,|
5
κατά τον ιερόν αγώνα, η δε Α.Μ.|
6
με ετίμησε με τον βαθμόν του υπο-|
7
λοχαγού της Β. Φάλαγγος {δώσας} μοι και φα-|
8
λαγγιτικά γραμμάτια δια μικράν|
9
αποζημίωσιν {δήθεν} των αγώνων μου.|
10
Παρουσιάστηκα εις την εν Καρυταίνη|
11
Δημοπρασία όπου εκποιούντο εθνι-|
12
και γαίαι κατά το 1843 έτος και κα-|
13
τεκυρώθη επί ονόματί μου, ένα τεμά-|
14
χιον ξηρικών γαιών εκ στρεμμάτων|
15
5.27{1}/οοο δια δραχ. 340 κείμενα|
16
εις θέσιν {Αρε…ούλι} όρια του χω-|
17
ρίου Ψάρι, τα δε πρακτικά της|
18
δημοπρασίας  δια {..εξίτηλα..}|
19
εις το Υπουργείον παρά του κ.|
20
εφόρου με την υπ αρ. 652 από|
21
28 Απριλίου του 1843 έτους αναφοράν|
22
του ομού και άλλα όσα απαιτούντο  έγ-|
23
γραφα δια την έγκρισιν.|
24
επειδή κύριε υπουργέ ο υπο-|
25
φαινόμενος στερούμε των μέσων της|
26

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 6 - 2η σελίδα


διατηρήσεως της οικογενείας μου και το πιστο|1
τικόν γραμμάτιον φαλαγγιτικόν|
2
μένει άχρηστο εις χείρας μου, σας|
3
παρακαλώ να ευαρεστηθήτε|
4
να διατάξητε την έγκρισιν|
5
του ανωτέρω σημειωθέντος τεμαχίου|
6
ξηρικών γαιών απέναντι του φα-|7
λαγγιτικού μου γραμματίου, όπως δυ-|
8
νηθώ δια της καλλιεργίας τούτου|
9
να θεραπεύσω οποσούν τας όντως|
10
οικογενειακάς μου ανάγκας. Υποσημειούμαι και|
11
με το προσήκον σέβας.|
12
ευπειθέστατος|
13
Ιωάννης Αναστασόπουλος|
14
Δια του Β: Ιωάν{νη;}|15

 =============================

 

      Τα 6 αδημοσίευτα έγγραφα του προπάππου μας Γιάννη Αναστασόπουλου που μεταγράψαμε στη παρούσα μελέτη, περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις διοικητικές μεταβολές στο Ψάρι. Διακρίνουμε επίσης τοπωνύμια χαμένα από τον χρόνο που αναδύονται στην επιφάνεια και πάλι. Το σπουδαιότερο, μέσα από τις αιτήσεις του, αναγνωρίζουμε την κοινωνική ζωή της περιόδου αυτής και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ελληνική οικογένεια για τον βιοπορισμό της.

 

Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά Β' τόμος, Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας, σελ. 387-406.

========

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος