Γιάννης Αναστασόπουλος - έγγραφο 4

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 4 - 1η σελίδα

Έγγραφο 4

Δισέλιδη αίτηση του έτους 1851, όπου το κείμενό της στην πρώτη σελίδα έχει τεθεί στη θέση του στα δεξιά του εγγράφου, ενώ στη δεύτερη σελίδα στα αριστερά. Απευθύνεται προς τον οικονομικό έφορο Γόρτυνος, και αφορά το ίδιο θέμα. Στην αίτηση αναφέρονται γαίες βρισκόμενες σε αρκετά τοπωνύμια του χωριού Ψάρι.

Άνω αριστερά, η ημερομηνία συντάξεως της αιτήσεως:
Εν Παλούμπα την 10 9βρίου 1851|1

Στη δεξιά πλευρά, το κείμενο:
Προς τον οικον. Έφορον Γόρτυνος|
1
Αίτη(ση) 2824|
2
{Χ} 10 9βρ 51, 10/2|
3
{δυσανάγνωστο}.. όμενος τρια φαλ-|
4
λαγγιτικά γραμμάτια εκ δραχ. 2500.|
5
ως {έγγιστα} και επιθυμώ ίνα εξαργυρώσω|
6
ταύτα με εθνικάς γαίας, σας παρακα-|
7
λώ να διατάξητε τον κυρ. Γεωμέτρην Αλέ-|
8
ξανδρον Σβορώνον ευρισκόμενον|
9
ενταύθα ίνα καταμετρήσει  εις θέ-|
10
σεις Πούση, Λιστεμούλου, Βελή, Γκούρα,|
11
Ψησταριά, { Μουσάκα ? } και Κιβούρια, εθνι-|
12
και γαίας ξερικάς {δυσανάγνωστο} ακαλλιερ-|
13
γήτους προ χρόνων και άνευ της κατο-|
14
χής προς δε και τας εις θέσιν Δη-|
15
μηνίτη και Κρινή επίσης ξηρικάς|
16
εθνικών γαιών εις όριον Τουρκόψαρι καλ-|
17
{λιεργουμένων από τότε που εξέμειναν πα-|
18
{δυσανάγνωστο}.. τούρκων της κατοχής {δυσανάγνωστο}..όπως|
19
μετά την καταμέτρησίν τους να τας θέ-|
20
ση εις δημοπρασία προς τον ανω-|
21
τέρω σκοπόν.  Επομένως την προς τον|
22
ηρημένον Γεωμέτρην σας πα-|
23
ρακαλώ να δώσωτε προς το παρόν διαταγήν|
24
 δια αυτή εις χωρίον|
25

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 4 - 2η σελίδα

και παρακαλούμενον να φροντίσει|1
να προσκληθώσιν οι δυο πραγ-|
2
ματογνώμονες οίτινες διατάχθη-|
3
σαν να με παρακολουθήσωσιν|
4
εις την καταμέτρησιν εκ των|
5
οποίων μόνος ο Απόστολος Μπού-|
6
κουρας με παρακολούθησε|7
να προσυπογράψωσι τα ηρημέ-|
8
να πρωτόκολλα και θέσωσιν|
9
εις την ανήκουσαν στήλην την|
10
κατά στρέμμα αξίαν των|
11
γαιών τούτων|
12
Εν Τριπόλη την 5 Απριλίου|
13
1852|
14
Ο μηχανικός του Νομού|
15
Αρκαδίας|
16
Αλέξ: Σβορώνος|
17
Πολ. Μηχ|18

 

Στην πρώτη σελίδα,  στο μέσον της αριστερής πλευράς, το κείμενο:

Απευθύνεται εις τον Γεωμέτρην |1
Κύριον Σβορώνον δια να ενεργήση |2
το αίτημα του αναφέροντος και- |3
μου υποβάλη τα πρωτόκολλα της |4
καταμετρήσεως|5
Την 10 9εμβρίου 1857|6
Ο Έφορος Ι.Α {Παγγανής} |7

Στο τέλος της σελίδας, το κείμενο:

Επιστροφή των προς τον κύριον|1
Έφορον Γόρτυνος, εσωκλειομένων|2
εννέα πρωτοκόλλων καταμετρήσεως|3
και οροθετήσεως των ανηκόντων|4
τεμαχίων επιθεωρημένων υπό|5
του υπουργείου των εσωτερικών|
6

Στην δεύτερη σελίδα και στα δεξιά της:

Προσέτι υποσημειούμαι |1

Ευπειθέστατος |2
Ιωάννης Αναστασόπουλος δια |
3
χειρός {Βασ. Παρασκευοπούλου}|4

 

Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά Β' τόμος, Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας, σελ. 387-406.

=======

 

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος