Χάνια & Οδικοί Άξονες της Αρκαδίας - Βιβλίο

Χάνια & Οδικοί Άξονες της Αρκαδίας

Από την Πέμπτη 17.01.2024, κυκλοφορεί το 7ο κατά σειρά βιβλίο του Βασίλη Κ. Αναστασόπουλου «Χάνια & Οδικοί Άξονες της Αρκαδίας», ένα βιβλίο που αναζητά, βρίσκει και βγάζει από τη λήθη τα περισσότερα Χάνια που λειτούργησαν στην Αρκαδία και παρείχαν στον ταξιδιώτη, στον έμπορο, στον αγωγιάτη, στον πάσης φύσεως στρατοκόπο, ώρες ξεκούρασης, ύπνο, τροφή γι’ αυτόν και τα ζώα του, αλλά και εξυπηρέτησαν επίσης όλες τις ανάγκες του που προέκυπταν από το ταξίδι του.

Γράφει στο οπισθόφυλλο ο συγγραφέας του:

«Το οδοι­πο­ρι­κό αυτό –ας το ονο­μά­σω και έτσι– με την Αρ­κα­δία ως βά­ση, επε­κτεί­νε­ται και βρί­σκε­ται πα­ντού στον κό­σμο, σε κά­θε γω­νιά του και πέ­ρα από τα στε­νά όρια που θέ­τει ο το­πι­κι­σμός. Δι­ό­τι Πα­ρό­διοι Σταθ­μοί, Χά­νια, ή όπως στο δι­ά­βα του χρό­νου ονο­μά­ζο­νταν όλα αυτά τα κτί­σμα­τα που πα­ρεί­χαν υπη­ρε­σί­ες στους τα­ξι­δι­ώ­τες του δρό­μου, στην Αρ­κα­δία και στην Πε­λο­πόν­νη­σο, στη Ρού­με­λη και στην Ήπει­ρο, στη Μα­κε­δο­νία και στη Θρά­κη, στους εμπο­ρι­κούς δρό­μους των Βαλ­κα­νί­ων, ή ακό­μα μα­κρύ­τε­ρα, σ’ ολό­κλη­ρη τη Γη­ραιά Ήπει­ρο – στο μα­κρύ δι­ά­στη­μα των αλ­λε­πάλ­λη­λων πο­λι­τι­σμών που γεν­νι­ό­ντου­σαν ή πέ­θαι­ναν, τον ίδιο σκο­πό –με μι­κρές απο­κλί­σεις φυ­σι­κά– είχαν πά­ντο­τε για τον πα­ρά­γο­ντα άν­θρω­πο. Ν’ απα­λύ­νουν το τα­ξί­δι του. Το δρο­μο­λό­γιό του».

 

Το βιβλίο διατίθεται προς πώληση και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Επίκεντρο», στο λίνκ που ακολουθεί.

 

 

https://www.epikentro.gr/?books&book=1369

 

 

 

Opsarion.gr