Η Οδός προς Σέρβου

Η Οδός προς Σέρβου

 

Πραγματικό άθλο επετέλεσαν οι εργατικοί και φιλοπρόοδοι κάτοικοι του χωρίου Σέρβου, επιτυχόντες την διάνοιξιν οδού μήκους 12 χιλιομέτρων, από της παρά την Καρκαλούν γέφυρας αγίου Γεωργίου Σαρρά της οδού Δημητσάνας-Βυτίνας μέχρι του χωρίου τους.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρον του 1950 όλοι οι κάτοικοι του Σέρβου με επικεφαλής τον ιερέα τους Αναστάσιο Σχίζα, ειργάσθηκαν πυρετωδώς και εργάζονται ακόμη, ούτως ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα να φθάση το αυτοκίνητον είς το χωριό τους. Πολύτιμος όμως υπήρξεν η συμβολή των έν Αθήναις και Πειραιεί Σερβαίων είς την κατασκευή του έργου αυτού. Συσπειρωθέντες πέριξ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σερβαίων, του οποίου πρόεδρος είναι ο κ. Ιωάννης Δημόπουλος, ιατρός, παρέσχον είς τούτο αξιοσημείωτον οικονομικήν ενίσχυσιν, πολλάκις έκ του υστερήματός των, και συνεκεντρώθη το ποσόν των 20 εκατομμυρίων δραχμών. Τούτο μαζί με το ποσόν των 41 εκατομμυρίων δραχμών, το οποίο εχορηγήθη υπό της Νομαρχίας Αρκαδίας και με έτερον ποσόν έξ 20 εκατομμυρίων δραχμών χορηγηθέν παρά της Γεωργικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διετέθη έξ ολοκλήρου δια την κατασκευήν της οδού. Επίσης δια το έργον τούτο εκάστη οικογένεια του Σέρβου διέθεσεν χρηματικήν εισφοράν 50.000 έως 160.000 δραχμών.

Δια την διάνοιξιν της ώς άνω οδού εχρησιμοποιήθησαν ειδικά μηχανήματα (μπουλντόζες) της Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιεργείας Αρκαδίας, δια τα οποία κατεβάλλετο ημερησία αποζημίωσις υπό του Συλλόγου Σερβαίων. Οι κάτοικοι όμως του Σέρβου από ηλικίας 17 έως 70 ετών εξετέλεσαν έν όλω περί τα 6.000 ημερομίσθια δια την κατασκευήν δύο γεφυρών και των τεχνικών έργων και προητοίμαζον το έδαφος δια την απρόσκοπτον εργασίαν των μηχανημάτων. Με την εργατικότητά των αυτήν και με την βοήθειαν των ξενητεμένων συγχωρίων των επετέλεσαν ένα έργον με το οποίον θα αποκτήσουν τα αγαθά του πολιτισμού και δια το οποίον θα τους ευγνωμονούν αι επερχόμεναι γενεαί.

 

 

 

Παρ. Ν. Κοντοές
Γορτυνιακόν Ημερολόγιον 1951
Τεύχος ΣΤ’- Αθήναι

=============

(Για την αντιγραφή)
Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος