Γιάννης Αναστασόπουλος - έγγραφο 2

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 2 - 1η σελίδα

 

Έγγραφο 2.

 

Δισέλιδη αίτηση του Ιωάννη Αναστασόπουλου, έτους 1846, που απευθύνεται στον οικονομικό έφορο Γόρτυνος, και αφορά την εξαργύρωση φαλαγγιτικών γραμματίων με εθνικές γαίες πρώην Οθωμανού ιδιοκτήτη, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή του χωριού του Ψάρι Ηραίας.

Άνω αριστερά, η ημερομηνία συντάξεως της αιτήσεως:
Εν Ψάρι την 15 7βρίου
[1] 1846|1

Στη δεξιά πλευρά, το κείμενο:
Προς τον Κ. οικονομικόν έφορον Γόρτυνος|
1
αρ. 2576|
2
ελ (ελήφθη) την 18 7βρίου 1846|
3
11/27|
4
ο υποφαινόμενος κάτοικος του χωρίου|
5
Ψάρι του Δήμου Ηραίας της Γορτυνίας|
6
υπολοχαγός της Β. φάλαγγος, έχων α-|
7
να χείρας μου τρία φαλαγγιτικά|
8
γραμμάτια, το μεν υπ αρθ. 606 (α-|
9
πό 17 Μαρτίου 1843) το δε υπ αρθ. 16[4]|
10
(από 15 Μαρτίου 1845) και το τελευταίον|
11
υπ αριθ. 51 (από 30 7βρίου του αυ-|
12
του έτους δοθέντα προς εμέ δυνάμει|
13
των προς το έθνος εκδουλεύσεών μου|
14
ως συγκείμενα εκ δραχμών δυο χιλίαδες|
15
και τεσσαράκοντα ήτοι αρθ. 2040. Πα-|
16
ρακαλώ την οικ. εφορίαν να ενεργή-|
17
ση τα δέοντα, δια να καταμετρηθώσι|
18
επ ονόματί μου, η υπ εμού αυτού|
19
προ χρόνων καλλιεργουμένη γαία|
20
του πρώην Οθωμανού Σεγνετζίπ εφέν|
21
τη, κειμένη εις την θέσιν καλουμένη|
22
Τουρκομνήματα και αι εις τας θέσεις Δι|
23
μινίτι, Αλουπότρυπα, Κρινή και Πούσι|
24
κείμενες παρόμοιαι γαίαι του ειρημένου|
25
πρώην Οθωμανού, και προ πολλού|
26

Έγγραφο Γ.Α.Κ. 2 - 2η σελίδα

ακαλλιέργητοι και κεχερσωμέναι|1
ευρισκόμεναι δε εντός των ορίων του|
2
χωρίου Ψάρι, και επομένως να ενερ-|
3
γήσει την δια δημοπρασίας ταχείαν εκ-|
4
ποίησιν των, προς εξόφλησιν των ανά|
5
χείρας μου εισέτι ανεξοφλήτων γραμ-|
6
ματίων.|7
Ευπειθέστατος|
8
Ο υπολοχ. Της Β. Φάλαγγος|
9
Ιωάννης Αναστασόπουλος|
10
Δια { δυσανάγνωστη υπογραφή }|11


Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά Β' τόμος, Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας, σελ. 387-406.

 

=======

Βασίλης Κ. Αναστασόπουλος


 

 

[1] 7βρίου = Σεπτεμβρίου.